Excursiosäännöt

 

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n excursiosäännöt

1 § Excursiosääntöjen pätevyys

Nämä excursiosäännöt koskevat kaikkia Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n, jäljempänä kilta, excursioita sekä niille osallistuvia henkilöitä.

2 § Killan excursioille oikeutetut

Killan järjestämille excursioille ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki killan jäsenet pois lukien excursiokiellossa olevat henkilöt. Killan hallitus voi evätä osallistumisoikeuden henkilöltä, jolla on rästissä olevia maksusuorituksia killalle.

3 § Killan excursiot

Excursio on tutustumismatka killan jäseniä kiinnostavaan kohteeseen t​ai muu merkittävä yhteistyössä yritysten kanssa järjestettävä tapahtuma.​ Killan excursioita ovat muun muassa Kotimaan pitkä excursio, Kotimaan puolipitkä excursio, Fuksiexcursio ja paikallisexcursiot.

4 § Ilmoittautuminen excursiolle

Ilmoittautuminen excursioille tapahtuu excursion järjestäjien ilmoittamalla tavalla killan internetsivuilla, killan virallisella ilmoitustaululla tai muulla, ilmoitustaululla erikseen kerrottavalla, tavalla. Excursion ajankohta, kiintiöt, hinta sekä ilmoittautumisen tapa, paikka sekä alkamis- ja vahvistamisajankohta on paikallisexcursioita lukuun ottamatta ilmoitettava vähintään yhtä (1) viikkoa ennen ilmoittautumisen alkamista. Ilmoittautuminen on sitova sen vahvistamisen jälkeen.

5 § Kiintiöt excursioille

Killan hallitus päättää kiintiöt jokaiselle excursiolle erikseen, poislukien paikallisexcursiot, joiden kiintiöt päättää yrityssuhdemestari. Enintään kahdella (2) excursion järjestäneellä henkilöllä sekä killan hallituksen puheenjohtajalla on aina oikeus osallistua excursiolle jonottamatta.

Fuksiexcursiolle on lisäksi osallistumisoikeus jonottamatta fuksikapteeneilla sekä niillä vanhoilla fuksikapteeneilla, jotka ovat killan jäseniä. Lisäksi killan hallitus voi myöntää osallistumisoikeuden jonottamatta kolmannelle (3.) excursion järjestäneelle henkilölle.

Kotimaan pitkälle tai puolipitkälle excursiolle hallitus voi lisäksi myöntää osallistumisoikeuden jonottamatta excursion järjestäneille henkilöille.

6 § Excursiolle jonottaminen

Ennen ilmoittautumislistan saapumista ilmoitustaululle on mahdollista aloittaa excursiolle jonottaminen. Jonotuksen aloittamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti killan virallisella ilmoitustaululla kyseisen excursion ilmoituksen yhteydessä. Jonotuslistalla ensimmäisenä oleva pitää yllä kyseisen excursion kiintiöiden mukaista jonotuslistaa j​a huolehtii, että varasijoille jonottavat kirjataan ylös jonotuslistaan saapumisjärjestyksessä. Jonotuslistan tulee sisältää jonottajan nimi ja kiintiö.

Jonotus tapahtuu kiltahuoneella, osoitteessa Maarintie 8. Killan hallituksen päätöksellä jono voidaan siirtää myös muualle Otaniemen alueelle sellaiseen killan järjestämään tilaisuuteen, johon on vapaa pääsy, ja jossa voidaan järjestää nimenhuuto. Tällöin asiasta on ilmoitettava ilmoitustaululla.

Jonotusta voidaan kontrolloida nimenhuudolla, jonka voi pitää kuka tahansa jonotuslistalla oleva. Nimenhuuto voidaan kuitenkin suorittaa aikaisintaan viidentoista (15) minuutin kuluttua edellisestä. Mikäli joku jonottajista on poissa kahdesta (2) peräkkäisestä nimenhuudosta, menettää hän paikkansa jonotuslistalla. Mikäli henkilö on estynyt jonottamaan, voi hän hankkia itselleen e​dustajaksi​henkilön, joka ei itse ole jonotuslistalla. Kukin henkilö voi kuitenkin jonottaa vain yhtä (1) paikkaa kerrallaan. Henkilö ei voi myöskään edustaa kahta (2) eri henkilöä, mukaan lukien itseään, kahdessa (2) peräkkäisessä nimenhuudossa. ​Edustamiseksi lasketaan nimenhuutoon osallistuminen ja nimen kirjaaminen ylös jonotuslistaan.

Mikäli henkilö rikkoo tahallisesti tai törkeällä piittaamattomuudellaan jonotussääntöjä tai jonotuskiinteistön järjestyssääntöjä, voi hallitus määrätä hänelle excursiorangaistuksen.

7 § Ilmoittautumisen peruminen

Ilmoittautumisen excursiolle voi perua yliviivaamalla oman nimensä ilmoittautumislistasta ennen osallistujalistan vahvistamista. Ilmoittautumisen voi perua vahvistamisen jälkeen vain hankkimalla itselleen sijaisen. Sijaisia ovat ensisijaisesti v​arasijoille ​ilmoittautuneet ilmoittautumisjärjestyksessä. V​arasijat ovat kaikille kiintiöille yhteiset. Fuksiexcursion kohdalla kuitenkin varasijat ovat ensisijaisesti kiintiökohtaisia.

Kaikista muutoksista osallistujalistan vahvistamisen jälkeen tulee sopia excursiosta vastaavan henkilön kanssa.

8 § Käyttäytyminen excursiolla

Jokainen excursiolle osallistuva on itse vastuussa omasta käytöksestään. Excursiolle osallistuvien tulee muistaa, että he edustavat sekä Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:tä että koko teekkarikuntaa.

9 § Excursiorangaistukset

Excursiorangaistuksia ovat excursiosakko, excursiokielto ja excursiovaroitus. Kaikista rangaistuksista päättää killan hallitus. Rangaistusta määrättäessä on asianomaiselle annettava mahdollisuus tulla kuulluksi asiassa. Kaikista rangaistuksista on viipymättä toimitettava päätös kirjallisena rangaistulle.

9.1 Excursiosakko

Excursiolle hyväksytylle ja siltä poisjääneelle henkilölle, joka ei ole perunut lähtöään näiden sääntöjen edellyttämällä tavalla, voi killan hallitus määrätä excursiosakon. Sakon suuruutena käytetään excursion hintaa, jollei killan hallitus ole etukäteen muuta päättänyt. Tällöin asiasta tulee ilmoittaa selkeästi ilmoittautumislistan yhteydessä.

9.2 Excursiokielto

Henkilön, joka excursiolla ollessaan oksentaa tai muuten sisäeritteillään likaa excursiokohdetta, kulkuvälinettä tai majapaikkaa, käyttäytyy väkivaltaisesti tai muuten tuottaa kohtuutonta häiriötä tai haittaa, voi killan hallitus määrätä excursiokieltoon.

Excursiokielto on määräaikainen, kuitenkin enintään vuoden mittainen. Kielto on voimassa myös seuraavalla vastaavalla excursiolla kiellon pituudesta riippumatta.

9.3 Excursiovaroitus

Lievemmistä käyttäytymishäiriöistä voi killan hallitus antaa excursiovaroituksen. Excursiolle hyväksytylle ja siltä poisjääneelle henkilölle, joka ei ole perunut lähtöään näiden sääntöjen edellyttämällä tavalla, voi killan hallitus antaa excursiovaroituksen.

Excursiovaroitus annetaan määräajaksi, kuitenkin enintään vuodeksi. Henkilölle, jolle killan hallitus antaa excursiovaroituksen voimassaoloaikana toisen varoituksen, määrätään excursiokielto.

10 § Säännöissä määräämättömät asiat

Niistä asioista, joista näissä säännöissä ei ole määrätty, päättää killan hallitus.

 


Nämä säännöt on hyväksytty Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston kokouksessa 24.10.2018.​ Nämä säännöt korvaavat aiemmat killan excursiosäännöt.