Valtuuston kokouksen kuulumiset

 

SIKV02/18 kuulumisia:

Paikalla oli 20 valtuutettua ja 2 varavaltuutettua

Todettiin, että toimintakertomus, tilikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017 eivät olleet valmiita ja palautettiin ne näin ollen valmisteluun

 • Kuultiin rahastonhoitajalta 2016, että tilinpäätös on kovasti työn alla, mutta valmistumisaikataulu ei ole vielä selvillä, sillä luvut eivät ihan täsmää tällä hetkellä.
 • Kuultin myös, että tilinpäätöksen tekemistä varten on jouduttu selvittämään paljon uusia asioita ja opettelemaan paljon uutta niin työkalujen kuin tilinpäätöksen tekemisenkin kannalta, koska käytössä on uusi ohjelmisto.

Koska em. dokumentit eivät ole valmiina, ei myöskään ollut toiminnantarkastajien lausuntoa käsiteltäväksi

 • Ei ole varmaa onko toiminnantarkastusta aloitettu edes pöytäkirjojen osalta, todennäköisesti ei. Kuitenkin tarkastus onnistunee nopeasti jos vain toiminnantarkastajat saadaan paikalle samaan aikaan.

Ei myönnetty vastuuvapautta vuoden 2017 tilivelvollisille

Toimintasuunnitelma 2018 hyväksyttiin seuraavin muutoksin:

 • poistetaan maininta SIK-KIK-kisailun järjestämisestä
 • “AYY järjestää ISOkoulutukset” muutetaan muotoon “ITMK'18 järjestää teekkari-ISOkoulutukset ja koulutusten jatkot. AYY järjestää Tutorkoulutukset.”

Päätettiin killan jäsenmaksun suuruudeksi 8 euroa lukuvuodelle 2018-2019

 • Pohdittiin, millainen vaikutus jäsenmaksun korottamisella olisi killan jäsenmaksutuloihin: jäsenmaksun maksaneita on n. 700 kpl, eli esim. kahden euron korotus toisi lähes 1,5k€ lisää rahaa. Huomautettiin myös, että jos jäsenmaksua haluttaisiin korottaa, siitä olisi syytä käydä suurempi keskustelu jo edellisen vuoden aikana.

Historiaprojektin tiimoilta tehtiin useita päätöksiä:

 • nimettiin Joni Kurvinen SIK100-historiavastaavaksi (toimihenkilö)
 • merkittiin tiedoksi toimintasuunnitelma
 • hyväksyttiin toimintasuunnitelmasta löytyvä projektin kuluarvio ja päätettiin, että SIK100-historiateos toteutetaan
 • myönnettiin hallitukselle oikeus tehdä projektin toteutukseen liittyviä päätöksiä toimintasuunnitelman pohjalta

Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2018

Hyväksyttiin sääntötyöryhmän esitys killan uusista säännöistä pohjaesityksen mukaisesti, säännöt tulevat voimaan, kun ne merkitään yhdistysrekisteriin PRH:ssa hyväksymisen jälkeen

 • Valtuustovaalien toimittamista muutettiin noudattamaan yhdistyslain 29 §:n 2 momentin kohtaa 3 aiemmin käytetyn kohdan 2 sijaan, eli uusien sääntöjen tullessa voimaan vaalitapana toimii painotettu vaalitapa ja vaaliliittoja ei enää ole
 • Muutettiin myös vaalikokouksen mahdollinen ajankohta marras-joulukuusta 1.10.-31.12. väliseen aikaan

Työryhmistä:

 • Jatkuvuus- ja kehitystyöryhmä kehittää killan palautekyselyä, josta selvennettiin, että se on koko killan toiminnasta palautetta keräävä kysely, joka toteutetaan joka toinen vuosi
  • Kyselystä pohdittiin, että onko jokaisen vastaajan pakko vastata kaikkiin kysymyksiin ja todettiin, että on parempi jos saa valita mitä kohtia kommentoi, jotta saadaan mahdollisimman pieni kynnys kyselyyn vastaamiseen.
  • Kyselyn palkintoina toimii mahdollisesti kahvi kaikille vastaajille kiltikseltä ja vastanneiden kesken arvottavat risteilylahjakortit
 • Sääntötyöryhmästä kommentoitiin, että vaalijärjestyksen uusiminen on aloitettu ja että se saadaan todennäköisesti valmiiksi seuraavaan kokoukseen.

Muita esille tulleita asioita:

 • Pohdittiin onko killan tapahtumien mainonta ollut jotenkin tavanomaista vähäisempää → hallitus huomioi asian, valtuusto seuraa mitä tapahtuu jatkossa
 • Toivottiin, että jatkossa kokouskohtaan liittyvät dokumentit tuotaisiin näkyviin taululle
 • Muistutettiin osallistujia saapumaan ajoissa kokoukseen, jotta päästään aloittamaan ajoissa
 • Kerrottiin, että seuraava kokous on tarkoitus pitää 7.5. ja iltakoulu muutamaa päivää ennen sitä. Kuitenkin huomioidaan mahdollisuus pitää esimerkiksi useampi iltakoulu jos vuoden 2017 dokumentit valmistuvat paljon ennen ajateltua iltakoulun päivämäärää.