Hallitusesitys 2020

 

Alla on esitys Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallitukseksi vuodelle 2020.

 

Kokoonpano

Sihteeri Ville-Pekka Laakkonen

Rahastonhoitaja Mikko Suhonen

Mediamestari Suvi Karanta

Fuksitoimikunnan puheenjohtaja Emmaleena Ahonen

Fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti Jonna Tammikivi

ISOvastaava Pekka Aho

Hyvinvointimestari Toni Lyttinen

Hovimestari Niklas Palmqvist

Opintomestari Tuomas Pajunpää

Ulkomestari Jyri Korhonen

Yrityssuhdemestari Jarno Mustonen

Excursiomestari Jesse Räisänen

 

Hallituksen kokoonpanoon tulee ensi vuonna joitain muutoksia verrattuna nykyiseen. Hallitukseen on nousemassa kaksi uutta henkilöä, mediavastaava ja ISOvastaava, joista mediavastaava on killassa täysin uusi virka. Hallituksen koko säilyy tästä huolimatta 13 henkilönä. Huomattavaa on erityisesti, että hallituksessa ei ole erillistä viestintämestaria, vaan viestintämestarin tehtäviä siirretään hyvinvointimestarille. Tämän lisäksi siirrytään takaisin parin vuoden takaiseen tilanteeseen, jossa ohjelmatoimikuntaa johtaa yksi henkilö. Seuraavaksi taustoitan henkilövalintojen lisäksi myös hallitusvirkojen valintaa.

 

Sihteeri

Sihteeriksi esitän Ville-Pekkaa. Ville-Pekka on 4. vuoden opiskelija, joka on toiminut tänä vuonna ulkosuhdevastaavana. Ville-Pekan perehtyneisyys sihteerin tehtäviin ja kiinnostus hallintoa kohtaan tekivät minuun suuren vaikutuksen, ja näkemyksemme aiheesta osuvat hyvin yhteen. Ville-Pekalla on halua jatkaa killan viikkotiedotteen laatimista ja kehittämistä, ja näen Ville-Pekan tarkkuudesta ja tunnollisuudesta olevan hyötyä myös tähän tehtävään.

 

Rahastonhoitaja

Rahastonhoitajaksi esitän toisen vuoden opiskelijaa Mikkoa. Mikolla oli haastattelun perusteella selkeä kuva rahastonhoitajan tehtävästä ja myös kykyä hoitaa tehtävä huolella. Mikko myös vaikuttaa tarkalta ja tunnolliselta tekijältä, mikä on suureksi hyödyksi rahastonhoitajalle. Uskon, että Mikon rauhallinen ja harkitseva persoona istuu rahastonhoitajalle erinomaisesti.

 

Mediamestari

Ensi vuonna hallituksessa tulee olemaan täysin uusi virka, mediamestari. Uuden salkun tarkoitus on mahdollistaa aiempaa kokonaisvaltaisempi kehitystyö erityisesti killan sosiaalisen median ja muun viestinnän parissa. Näen, että erityisesti SIK100-juhlavuonna on tärkeää huolehtia johdonmukaisesta viestinnästä SIK100-tapahtumien ja muun killassa tapahtuvan osalta. Tämän takia mediamestari on tiiviissä yhteydessä SIK100-toimikunnan viestintätiimiin. Koska mediamestarin salkku on kokonaan uusi, tulee tehtävä varmasti kokeilun myötä muotoutumaan ja kehittymään vuoden mittaan.

Mediamestariksi esitän toista vuotta opiskelevaa Suvia. Suvin haastattelusta jäi todella positiivinen tunnelma ja Suvilla oli hyviä ajatuksia. Koska mediamestarin tehtävä on uusi ja hieman erityislaatuinen, on Suvin motivaatiosta ja iloisesta asenteesta suuri hyöty.

 

Fuksitoiminta

Fuksitoimikuntaan oli tänä vuonna todella paljon hallitushakijoita, joista suurin osa ISOvastaavan virkaan. Mielessäni oli monta erilaista ratkaisua aivan loppumetreille asti, ja hakijatkin olivat hyvin erilaisia. Lopulta päädyin valitsemaan hallitukseen edellisvuosien tapaan kaksi fuksikapteenia ja aiemmista vuosista poiketen myös ISOvastaavan.

Fuksitoimikunnan puheenjohtajaksi ja adjutantiksi esitän Jonnaa ja Emmaleenaa, jotka ovat kummatkin 3. vuoden opiskelijoita. Jonna on toiminut tänä vuonna killan hallituksessa hovimestarina ja Emmaleena sihteerinä. Näen, että kaksikon aiempi hallituskokemus ja kokemus tapahtumien järjestämisestä ovat hyödyksi sekä fuksikapteenin tehtäviä hoidettaessa että myös koko hallitukselle. Vaikka Jonnan ja Emmaleenan hakemus tuli melko myöhäisessä vaiheessa, oli hakemista mietitty pitkään ja kummatkin olivat hyvin perillä siitä, minkälaiset 1,5 vuotta heillä on edessään.

Jonnan ja Emmaleenan valintaan vaikutti kuitenkin eniten se todella positiivinen ja lämminhenkinen asenne, jolla he lähtivät fuksikapteeneiksi hakemaan. Tämä sama asenne on näkynyt heidän tekemisessään myös koko kiltauran ajan. Emmaleena on sihteerinä toteuttanut killan viestintää äärimmäisen kannustavalla ja omannäköisellä otteella, ja ollut ISOna aina hymyilevä oma itsensä hoitaen kuitenkin homman kotiin. Jonnalla taas on ollut hovimestarina paljon työtä ja vastuuta sekä toimikunta johdettavana. Tästä huolimatta stressi tai kiire ei ole ikinä näkynyt ulospäin äkkipikaisuutena tai pahantuulisuutena, vaan Jonna on antanut itsestään aina iloisen ja ystävällisen vaikutelman. Nämä ominaisuudet ovat mielestäni suureksi hyödyksi fuksikapteenin tehtävässä. Uskon, että Jonna ja Emmaleena tulevat fuksikapteeneina edustamaan juuri sen näköistä kiltaa, johon itse haluan ensi vuonna tähdätä.

 

ISOvastaava

Tulevana vuonna ISOvastaava nousee hallitukseen. Tähän päätökseen johti erityisesti se, että näen ISOvastaavan jäävän helposti yksin ison vastuun kanssa muun toimikunnan istuessa hallituksessa. ISOvastaavalla on myös vastuullaan lähes yhtä paljon ISOja, kuin killassa on yhteensä toimihenkilöitä. On tämän vuoksi mielestäni tärkeää, että ISOvastaavalla on tapahtumien järjestämisessä ja ISOjen ohjaamisessa käytössään samat periaatteet, kuin muulla hallituksella omissa tehtävissään. ISOvastaavan tehtävän muuttaminen hallitusviraksi muuttaa väistämättäkin hieman ISOvastaavan roolia ja FTMK:n dynamiikkaa, mikä saattaa tuoda uutta puhtia ja näkökulmaa toimikunnan toimintaan.

 

ISOvastaavan rooliin oli monta hakijaa, joista päädyin lopulta Pekkaan. Pekka on 3. vuoden opiskelija ja ollut tänä vuonna kulttuurivastaava. ISOvastaavan tehtävän lisäksi Pekalla oli intoa ja motivaatiota lähteä hallitukseen, ja Pekan mukava asenne ja helposti lähestyttävä olemus tuovat iloa sekä hallituksen jäsenille että tuleville ISOille.

 

Hyvinvointimestari

Hyvinvointimestarin salkku tulee ensi vuonna muuttumaan hieman. Viestintämestarin virka on muuttunut vuosi vuodelta riisutummaksi vastuualueiden siirtyessä muille henkilöille tai omiksi toimikunnikseen. Ensi vuonna hallituksessa ei tule olemaan viestintämestaria, vaan viestintämestarin tehtäviä siirtyy hyvinvointimestarille. Esimerkiksi kiltahuoneen näyttöjen osalta pidän loogisena, että vastuu niistä kuuluu samaan pakettiin, kuin muukin kiltahuone. Alusta asti pidetään kuitenkin huolta siitä, että tehtävästä ei tule liian raskas yhdelle ihmiselle, vaan vastuita jaetaan muille tarvittaessa.

Osittain tämän muuttuvan salkun takia esitän hyvinvointimestariksi toista vuotta sähköllä opiskelevaa Tonia. Toni oli kiinnostunut kehittämään taitojaan killan tekniikan parissa, mutta toisaalta innostunut myös kehittämään kiltahuonetta, ja tämän vuoksi yhdistetty virka sopii hänelle hyvin. Tonilla on myös hyvä positiivinen asenne, mikä on myös näkynyt kiltahuoneella. 

 

Hovimestari

Päätös hovihenkilöiden osalta oli ehkä kaikkein haastavin, sillä Niklaksen hakemus tuli myöhäisessä vaiheessa ja kaikki hakijat olivat hyvin tasavertaisia. Niklas oli miettinyt hakemista pitkään ja harkinnut kovasti, lähteekö tehtävään yksin. Tämä harkinta näkyi hyvin haastattelussa, jossa Niklas osoitti olevansa hyvin perillä tulevan vuoden tehtävistä ja haasteista. Niklaksella oli tapahtumaideoita, joista pidin ja muutenkin hyviä ajatuksia. Niklas on 2. vuoden opiskelija ja ollut aiemmin killassa hupitoimikunnassa.

 

Opintomestari

Opintomestariksi esitän 3. vuoden opiskelijaa Tuomasta. Tuomas on toiminut tänä vuonna killassa lukkarina ja opintovastaavana ja on nyt innokas ottamaan vastuun killan opintotoimikunnasta. Päätös opintomestarin suhteen oli vaikea, sillä kummallakin hakijalla oli omat vahvuutensa. Lopulta päädyin kuitenkin Tuomakseen. Tuomas on todella motivoitunut ja perehtynyt tehtävään, ja haastattelun perusteella näkemyksemme killan abimarkkinoinnin kipupisteistä käyvät hyvin yhteen.

 

Ulkomestari

Ulkomestariksi esitän Jyriä. Jyri on N. vuoden kiltalainen, jolla on ulkosuhdevastaavan ja kv-ISOvastaavan tehtävien myötä vankkaa kokemusta ulkosuhdetoimikunnasta. Jyrillä on vahva into kehittää killan kv-toimintaa ja paljon kiinnostusta aihetta kohtaan. Yhteistyössämme ulko- ja fuksitoimikunnan välillä tänä vuonna yllätyin ja vaikutuin Jyrin tunnollisuudesta ja aktiivisesta osallistumisesta tapahtumien järjestämiseen. Näen, että Jyrillä on halua ja kykyä kehittää tätä yhteistyötä lisää tulevana vuonna. 

 

Yrityssuhdemestari

Yrityssuhdemestariksi esitän N. vuoden opiskelijaa Jarnoa, joka on viime vuonna toiminut killassa abimarkkinoinnissa ja SIK100-toimikunnassa. Jarnolla on aiemmilta vuosilta kokemusta myös yrityssuhdetoimikunnasta ja vahva into lähteä nyt itse johtamaan killan varainhankintaa. SIK100-juhlavuosi tulee väistämättä näkymään yrityssuhdemestarin tehtävässä, joiten näen hyödyksi myös kokemuksen SIK100-projektin parissa.

Yrityssuhdemestarin viran lisäksi Jarno valitaan varapuheenjohtajaksi. Jarnolla on killan ulkopuolista kokemusta hallitustyöstä, toimarivuosien tuomaa näkemystä killan toiminnasta ja hyviä mielipiteitä. Jarno on myös antanut itsestään sellaisen vaikutelman, että pystyy toimimaan tarvittaessa johtamistehtävissä puheenjohtajan sijaisena.

 

Excursiomestari

Hallituksessa on tänäkin vuonna excursiomestari, jonka tehtävä on kehittää ja ylläpitää killan excursiotoimintaa. Tuleva SIK100-vuosi yhdistettynä Otaniemessä järjestettäviin Sähköpäiviin tulee työllistämään yrityssuhdetoimikuntaa tänä vuonna, minkä takia näen hyväksi jakaa vastuuta useammalle henkilölle tulevaisuudessakin. Excursiot ovat tärkeä osa killan toimintaa, sillä ne ovat mitä parhain väylä luoda uusia yrityssuhteita, lisätä ammattiylpeyttä ja houkutella killan tapahtumiin henkilöitä, joita muut tapahtumat eivät välttämättä tavoita.

Excursiomestariksi esitän 2. vuoden opiskelijaa Jesseä, joka on tänä vuonna ollut mukana hupitoimikunnassa. Jessellä on motivaatiota sekä excursiomestarin tehtävään että hallitustyöhönkin, ja Jessellä oli paljon hyviä ideoita. Jessen näkemys excursiomestarin tehtävästä on myös hyvin samanlainen kuin omani, ja uskon Jessellä olevan kykyä toteuttaa ja edistää sitä.